bữa nổi điên

là bữa em gọi ta bằng chú
chú như cha - ta đã hết đường
là bữa em gọi ta bằng bác
bác hơn cha - lại càng vô phương....

xưng hô - xưng hô nghe quá mệt
bà con chi nhau mà lễ nghi?
thôi em gọi ta bằng thằng trớt
cho ta thêm dày dạn tình si

họ hàng chi nhau mà chú bác
tình ta kìa - em hoài giả lơ
mà cho dù ta là chú bác
cứ yêu em - làm chi ta chừ?

bữa nổi điên ta ngồi rót rượu
đôi ba chén đã hoá thằng say
khi say - ta ngó ta, rủa sả
chú bác ai, ôi, cái mặt này?

12-7-2017

HOÀNG LỘC